QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA

PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH KHÚC                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số: 56/QĐ-THVK                                                      Vĩnh Khúc, ngày 03 tháng 02 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

do chủng mới của vi rút Corona gây ra

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH KHÚC

         Căn cứ Công văn số 18/PGDĐT-CTTT ngày 30/01/2020 của Phòng GDĐT Văn Giang về việc tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona, các bệnh dịch mùa đông xuân và đảm bảo ATVSTP trong trường học;

        Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-PGDĐT ngày 01/02/2020 của Phòng GDĐT huyện Văn Giang về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona ngành Giáo dục;

          Căn cứ tình hình thực tế nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, gồm các ông, bà sau:

1. Trưởng Ban:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thịnh, Hiệu trưởng nhà trường;

2. Phó trưởng Ban:

- Bà Chu Thị Quỳnh Vân, Phó Hiệu trưởng nhà trường;

- Ông Lê Xuân Thịnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường;

3. Các Uỷ viên:

- Bà Phan Thị Thu, Chủ tịch Công đoàn trường;

- Bà An Thị Phương, Trưởng ban Thanh tra nhân dân;

- Bà Vũ Thị Nhung, Bí thư Chi đoàn trường, Tổ phó Tổ 1;

- Bà Ngô Thị Hoài Cương, Tổng phụ trách Đội;

- Bà Đào Thị Hoàng Yến, Tổ trưởng tổ 1;

- Bà Trần Thị Hoan, Thư kí HĐT, Tổ trưởng tổ 2+3;

- Bà Lê Thị Thu Hường, Tổ trưởng tổ 4+5;

- Bà Nguyễn Thu Hường, Tổ phó tổ 2+3;

- Bà Lê Thị Xuân Hảo, Tổ phó tổ 4+5;

- Bà Phạm Thị Lý, Thư viện-Thiết bị;

- Ông Phạm Quang Trung, Bảo vệ trường;

- Ông Nguyễn Văn Tuyến, Bảo vệ trường;

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong nhà trường; triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn của nhà trường và các ông, bà có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành ./.

 

Nơi nhận                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3 (để thực hiện);                                                                                       

- Lưu: VT                                                                                               (Đã kí)  

                                                                                           

                                                                                            Nguyễn Thị Hồng Thịnh                                                 

 

Bài viết liên quan